1
Bạn cần NOC hỗ trợ gì không ạ?
Chat Zalo

Câu lệnh SQL quản lý bài viết trong Wordpress

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Câu lệnh SQL quản lý bài viết trong Wordpress, giúp bạn xử lý nhanh việc xóa các bài viết, comment, category trực tiếp trong database , trường hợp bị spam quá nhiều

Câu lệnh lọc ra các bài viết sau ngày 1/4/2022 của 1 tác giả bất kỳ (ở đây id = 7)

SELECT * FROM `wp_posts` WHERE `post_date_gmt` >  '2022-04-01' and `post_author` = 7

Câu lệnh xóa hết các category bài viết ngoại trừ category có id là 1

delete from `wp_terms` where `term_id` in ( SELECT `term_id`
FROM `wp_term_taxonomy`
WHERE `taxonomy` = 'category' ) and `term_id` not like 1

Câu lệnh xóa hết comment mà không phải do 02 tác giả có chữ "minh" hoặc "tran" trong username

DELETE FROM `wp_comments` WHERE `comment_author` NOT LIKE '%minh%' AND `comment_author` NOT LIKE '%Tran%'